Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Van: borsthout
gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat 11 5211ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, borsthout: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.1. afnemer: een wederpartij van borsthout die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;
1.2. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen borsthout en een afnemer waarop borsthout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met borsthout, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. borsthout en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen

3.1. Alle door borsthout uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 28 dagen.
3.2. borsthout kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. borsthout is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is borsthout daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij borsthout anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht borsthout niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering

4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.3. borsthout behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
4.4. De door borsthout opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
4.5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer borsthout schriftelijk in gebreke te stellen en borsthout een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
4.6. borsthout behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.
4.7. borsthout bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met borsthout kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.
4.8. borsthout kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor producten: - die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder alle maatwerkmeubels en maatwerkartikelen; - die duidelijk persoonlijk van aard zijn; - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op voorraad producten, niet op maatwerk producten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. borsthout zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal borsthout de afnemer hierover tevoren inlichten.
5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal borsthout geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

Artikel 6. Garantie

6.1. borsthout garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebrek vertonen is borsthout verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
6.3. borsthout kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
6.4. De in 6.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van borsthout, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.5. Indien de door borsthout verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
6.6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
6.7 De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 jaar.


Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt borsthout zicht de rechten en bevoegdheden voor die borsthout toekomen op grond van de auteurswet.
7.2. Alle door borsthout verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door borsthout en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.
7.3. borsthout behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door borsthout geleverde zaken blijven het eigendom van borsthout todat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met borsthout gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht borsthout zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaak geleverd is;

  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
  • of indien deze ontbreken
  • of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 2 maanden na levering aan borsthout te melden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan borsthout.


Artikel 10 Prijsverhoging

10.1. Indien borsthout met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is borsthout niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.


Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging of bij levering op een door borsthout aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
11.2. Indien het factuurbedrag hoger is dan € 100 is borsthout gerechtigd van de afnemer een aanbetaling te verlangen ter hoogte van 50% van het totale verschuldigde bedrag minimaal acht dagen voor aflevering.
11.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.4. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van borsthout en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Indien er met borsthout is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 11.1 is borsthout gerechtigd om de korting op te heffen.

Artikel 12. Incassokosten

12.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
12.2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.
12.3. Indien borsthout aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ook voor vergoeding in aanmerking.
12.4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en exucutie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien borsthout aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van borsthout te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van borsthout aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van borsthout of haar ondergeschikten.
13.5. borsthout bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met borsthout kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.


Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop borsthout geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor borsthout niet in staat is haar verplichting na te komen.
14.2. borsthout heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat borsthout haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van borsthout opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door borsthout niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien borsthout bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.


Artikel 15 Geschillenbeslechting

15.1. De rechter in 's-Hertogenboschis bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft borsthout bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16. Toepasselijk rechtvaardigen

16.1. Op elke overeenkomst tussen borsthout en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.